Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   PRV  VV        
Úterý  M ČJ PRV   AJ  PČ        
Středa  ČJ  M ČJ TV  TV        
Čtvrtek M ČJ  AJ ČJ  HV        
Pátek  ČJ  M  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

 

 

AKTUÁLNĚ 

POSLEDNÍ SBĚR HLINÍKU V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PROBĚHNE VE ČTVRTEK 30. 5.

 

V pondělí 27.5. proběhne na 1. stupni den dětí. Se sebou sportovní oblečení, pití, svačinu a penál. Učit se nebudeme! 

!!!POZOR!!! Výuka končí v 11:35h, PROSÍM, PODEPIŠTE dětem v notýsku, že jste s tím seznámeni. Kdo nebude mít podepsáno,

zůstane se mnou ve třídě do 12:30h.

 

Cena za fotografie je 50,- Kč (každý má 1x velkou za 35,-Kč a 1x malou za 15,-Kč)

 

Vážení rodiče,

na pracovní sešity a na pomůcky na následující školní rok vybíráme 900,- Kč a to do 21. 6. Ten, kdo částku neuhradí v

daném termínu, si bude muset vše nakoupit a zajistit sám během prázdnin. Děkuji za pochopení.

  

!!!Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.!!!


 Učivo pro nemocné žáky v týdnu 

ČJ

 

M

 

PRV

 

AJ

 

 :


PLÁN NA KVĚTEN

27. 5. Den dětí ve škole - zajišťují žáci 9. A

30. 5. Sběr hliníku - POSLEDNÍ V TOMTO ŠK. ROCE! Poté již, prosím, hliník do školy nenoste!


PLÁN NA ČERVEN

5. 6. DIVIZNA - program Vnímejte svět všemi smysly - cena 35,- Kč - UHRADÍM Z FONDU

6. 6. Projekt Homo et regio - Návštěva žáků z Baruthu - děti budou končit cca ve 13:45h

10. 6. Závěrečný test - GEOMETRIE - bod, úsečka, přímka, polopřímka, různoběžky, kruh a kružnice, trojúhelník

12. 6. Závěrečný test - ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo, rod, slovesa -

osoba, číslo, čas, 

14. 6. Závěrečný test - MATEMATIKA - násobilka, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování

čísel, slovní úloha, násobení a dělení 10 a 100, dělení se zbytkem

14. 6. Čtenářský deník

17. 6. Závěrečný test - PRVOUKA - PS str. 61 - 64

17. 6. Bubnování - hudební program - cena 60,- Kč 

25. 6. Den pobytu v přírodě

27. 6. Kino - cena 80,- Kč

 

Čtenářský deník

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 14. 6. 2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa.

  

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.